Bước 7

  • 22-05-2017
  • admin
  • Bàn giao công trình, dự án
  • Kiểm tra số lượng, chất lượng
  • Nghiệm thu dự án.